Đăng ký

Bài 13 trang 51 SGK Đại số 10

Đề bài

Tìm tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {x - 3}  - \sqrt {1 - 2x}\) là:

(A) \(D = \left[{1 \over 2},3\right]\)

(B) \(D = [3,+ ∞)∪\left[-∞,{1 \over 2}\right]\)

(C) \(D = Ø\)

(D) \(D =\mathbb R\)

Hướng dẫn giải

Hàm số \(y = \sqrt {f\left( x \right)}\) xác định \(  \Leftrightarrow f\left( x \right) \ge 0.\)

Lời giải chi tiết

Hàm số xác định \( \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x - 3 \ge 0\\
1 - 2x \ge 0
\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ge 3\\
x \le \frac{1}{2}
\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow x \in \emptyset .\)

Mệnh đề C đúng.