Đăng ký

Bài 6 trang 119 - sách giáo khoa Hóa 12

Gọi số mol của muối \(MCl_2\) là x, ta có:

\((M+124)\times x-(M+71)\times x=7,95 ​​\Rightarrow x=0,15\)

\(M_{MCl_2}= \dfrac {14,25}{0,15} =95(g/mol) \Rightarrow M_M=95=71=24(g/mol)\)

Kim loại M là Mg.

Vậy hai muối là \(MgCl_2\) và \(Mg(NO_3)_2\)

shoppe