Đăng ký

Bài 5 trang 119 - sách giáo khoa Hóa 12

a.\(n_{CaO}=\dfrac{2,8}{56}=0,05(mol)\)

\(n_{CO_2}=\dfrac{1,68}{22,4}=0,075(mol)\)

\(CaO+H_2O\rightarrow Ca(OH)_2\)

0,05mol               0,05mol

Vì \(1<n_{CO_2}:n_{Ca(OH)_2}<2\).Do đó tạo thành 2 muối.

\(CO_2\)          +            \(Ca(OH)_2\)          \(\rightarrow\)           \(CaCO_3\)         +          \(H_2O\)

0,05mol                   0,05mol                              0,05mol

\(CaCO_3\)     +           \(CO_2\)         +             \(H_2O\)           \(\rightarrow\)              \(Ca(HCO_3)_2\)

0,025mol          (0,075-0,02)mol                                                  0,025mol

\(m_{CaCO_3}=100\times(0,05-0,025)=2,5(g)\)

b.Khi đun nóng dung dịch:

\(Ca(HCO_3)_2\)       \(\xrightarrow[]{t^o}\)           \(CaCO_3\)      +      \(CO_2\)       +       \(H_2O\)

0,025mol                           0,025mol

Khối lượng kết tủa tối đa thu được là: 0,05 x 100 = 5(g)