Đăng ký

Bài 4 trang 119 - sách giáo khoa Hóa 12

\(M+2HCl \rightarrow MCl_2 + H_2\)

\(n_{Cl^-trong muối} = \dfrac {5,55-2}{35,5}=0,1(mol)\Rightarrow M=\dfrac{2}{0,05}=40(g/mol)\)

Do đó, kim loại đó là Ca.

Vì vậy, chúng ta chọn C.