Đăng ký

Bài 3 trang 119 - sách giáo khoa Hóa 12

Phương trình hóa học:

\(CaCO_3+2HCl\rightarrow CaCl_2+CO_2 +H_2O\)

xmol                                       xmol

\(MgCO_3+2HCl \rightarrow MgCl_2 + CO_2 + H_2O\)

ymol                                         ymol

Ta có hệ phương trình:

\(\begin{cases}100x+84y=2,84\\x+y=\dfrac{0,672}{22,4}\end{cases} \Rightarrow x=0,02;y=0,01\)

\(\%m_{CaCO_3}=\dfrac {0,02\times100}{2,84}\times 100\%=70,4\%\)

\(\%m_{MgCO_3}= 100\%-70,4\%=29,6\%\)

Vì vậy, chúng ta chọn B