Đăng ký

Bài 1 trang 118 - sách giáo khoa Hóa 12

Xếp các kim loại kiềm thổ theo chiều tăng của điện tích hạt nhân, thì năng lượng ion hóa giảm dần,

Vì vậy, chúng ta chọn B.