Đăng ký

Bài 2 trang 119 - sách giáo khoa Hóa 12

Cho dung dịch \(Ca(OH)_2\) vào dung dịch \(Ca(HCO_3)_2\) sẽ có kết tủa trắng.

\(Ca(OH)_2 + Ca(HCO_3)_2 \rightarrow 2CaCO_3 + 2H_2O\)

Vì vậy, chúng ta chọn A