Đăng ký

Bài 4 trang 51 SGK Hình học 12

Đề bài

Cho hai điểm cố định \(A, B\) và một điểm \(M\) di động trong không gian nhưng luôn thoả mãn điều kiện \(\widehat {MAB} = α\) với \(0^0<α<90^0\). Khi đó điểm \(M\) thuộc mặt nào trong các mặt sau:

(A) Mặt nón;                                         (B) Mặt trụ;

(C) Mặt cầu;                                         (D) Mặt phẳng.

Hướng dẫn giải

Sử dụng các khái niệm về các mặt tròn xoay.

Lời giải chi tiết

Chọn (C) Mặt cầu.