Đăng ký

Bài 5 trang 51 SGK Hình học 12

Đề bài

Số mặt cầu chứa một đường tròn cho trước là:

(A) 0 ;                                                                  (B) 1 ;

(C) 2 ;                                                                  (D) vô số.

Hướng dẫn giải

Chọn (D) vô số.