Đăng ký

Bài 22 trang 64 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Ba thành phố A, B, C là ba đỉnh của một tam giác; biết rằng AC = 30km, AB = 90km (hình dưới)

a) Nếu đặt ở C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 60km thì thành phố B có nhận được tín hiệu không? Vì sao?

b) Cũng câu hỏi như vậy với máy phát sóng có bán kính hoạt động bằng 120 km.

Hướng dẫn giải

 Theo bất đẳng thức tam giác trong tam giác ABC ta có:  

AB - AC < BC < AB + AC 

Thay số ta được: 90 - 30 < BC < 90 + 30

hay 60 < BC < 120

a) Vì BC > 60 nên nếu đặt tại C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 60km thì thành phố B không nhận được tín hiệu.

b) Vì BC < 120 nên nếu đặt tại C máy phát songs truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 120km thì thành phố B nhân được tín hiệu.

shoppe