Đăng ký

Giải bài 22 trang 64 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Ba thành phố A, B, C là ba đỉnh của một tam giác; biết rằng: AC = 30km, AB = 90km (h.20).

a) Nếu đặt ở C máy phát sóng truyền thanh có bán kính hoạt động bằng 60km thì thành phố B có nhận được tín hiệu không? Vì sao?

b) Cũng câu hỏi như vậy với máy phát sóng có bán kính hoạt động bằng 120km?

Hướng dẫn giải

 Áp dụng bất đẳng thức trong tam giác , ta có :

 AB - AC < BC < AB + AC

90 - 30 < BC < 90 + 30

60 < BC < 120

Như vậy :

a) Nếu máy phát sóng ở C có bán kính hoạt động bằng 60km thì ở B không nhận được tín hiệu vì BC > 60km .

b) Nếu máy phát sóng ở C có bán kính hoạt động bằng 120km thì ở B nhận được tín hiệu vì BC < 120km