Đăng ký

Bài 2 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

 Cho biêt x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận. Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau:

x

-3

-1

1

2

5

y

 

 

 

 -4

 

x

-3

-1

1

2

5

y

 

 

 

 -4

 

 

Hướng dẫn giải

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: \(y = kx\) ( với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

Vậy muốn tìm hệ số tỉ lệ k ta lấy y: x

Lời giải chi tiết

x và y tỉ lệ thuận nên y = kx.

Hay \( k = \frac{y}{x} = \frac{-4}{2}= -2\).

Vậy ta có: \(y = -2.x\)

Từ đó ta tìm được y lần lượt là

(-2).(-3) = 6;

(-2).(-1) = 2;

(-2).1 = -2;

(-2).5 = -10.

Ta được bảng sau:

x

-3

-1

1

2

5

y

6

2

-2

-4

-10

x

-3

-1

1

2

5

y

6

2

-2

-4

-10

shoppe