Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 1 trang 52 Toán 7 Tập 1

Đề bài

Cho biết y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ \(k =  - {3 \over 5}\). Hỏi x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ nào ?

Hướng dẫn giải

Ta có y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ \(k =  - {3 \over 5} \Rightarrow y =  - {3 \over 5}.x\)

\( \Rightarrow x =  - {5 \over 3}\) . y Hay x tỉ lệ thuận với y theo hệ số tỉ lệ \(h =  - {5 \over 3}\)

shoppe