Đăng ký

Bài 4 trang 54 SGK Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho biết \(z\) tỉ lệ thuận với \(y\) theo hệ số tỉ lệ \(k\) và \(y\) tỉ lệ với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(h\). Hãy chứng minh rằng \(z\) tỉ lệ thuận với \(x\) và tìm hệ số tỉ lệ.

Hướng dẫn giải

Nếu đại lượng y liên hệ với đại lượng x theo công thức: \(y = kx\) ( với k là hằng số khác 0) thì ta nói y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k.

Lời giải chi tiết

Theo đề bài \(z\) tỉ lệ thuận với \(y\) theo hệ số tỉ lệ \(k\) nên ta có \(z = ky\).  (1)

\(y\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(h\) nên ta có \(y = hx\).   (2)

Từ (1) và (2) suy ra: \(z = ky = k(hx) = (kh)x\)

Vậy \(z\) tỉ lệ thuận với \(x\) theo hệ số tỉ lệ \(kh\).

shoppe