Đăng ký

Giải bài 1 trang 53 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho biết đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4;

a) Tìm hệ số tỉ lệ k của y đối với x

b) Hãy biểu diễn y theo x

c) Tính giá trị của y khi x = 9; x = 15;

Hướng dẫn giải

a) Hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau và khi x = 6 thì y = 4 nên ta có :

y = kx \(\Rightarrow\) 4 = k.6 \(\Rightarrow\) k = \(\dfrac{4}{6}\) = \(\dfrac{2}{3}\)

b) y = kx mà k = \(\dfrac{2}{3}\) nên y = \(\dfrac{2}{3}\)x

c) Khi x = 9 thì y = \(\dfrac{2}{3}\).9 = 6

   Khi x = 15 thì y = \(\dfrac{2}{3}\).15 =10

shoppe