Đăng ký

Bài 19 trang 22 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Số cân nặng (tính bằng kilôgam) của 120 em của một trường mẫu giáo ở thành phố A được ghi lại trong bảng 27:

 

Hãy tính số trung bình cộng (có thể sử dụng máy tình bỏ túi).

Hướng dẫn giải

- Lập bảng tần số.

- Tìm số trung bình cộng theo công thức: \(\overline{X}\) = \(\frac{x_{1}n_{1}+ x_{2}n_{2}+ x_{3}n_{3}+ ... + x_{k}n_{k}}{N}\)

trong đó:

Lời giải chi tiết

Bảng tần số về số cân nặng của 120 em của 1 trường mẫu giáo

Số trung bình cộng là 

    \(\overline{X}\) = \(\frac{2243,5}{120} \approx 18,7 (kg) \)

shoppe