Đăng ký

Giải bài 19 trang 22 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Số cân nặng (tính bằng kilôgam) của 120 em của một trường mẫu giáo ở thành phố A được ghi lại trong bảng 27:

Hãy tính số trung bình cộng (có thể sử dụng máy tính bỏ túi).

Hướng dẫn giải

Bảng tần số :

Số cân nặng (x) Tần số (n) Các tích (x.n)  
15 2 30  
16 6 96  
16,5 9 148,5  
17 12 204  
17,5 12 210  
18 16 288  
18,5 10 185  
19 15 285  
19,5 5 97,5  
20 17 340  
20,5 1 20,5  
21 9 189  
21,5 1 21,5  
23,5 1 23,5  
24 1 24  
25 1 25  
28 2 56  
  N = 120 Tổng : 2243,5 \(\overline{X}=\dfrac{2243,5}{120} \approx 18,7\)

Đáp số : \(\overline{X} = 18,7\) (kg)