Đăng ký

Giải bài 16 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

 Quan sát bảng "tần số" (bảng 24) và cho biết có nên dùng số trung bình cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu không? Vì sao?

Giá trị (x) 2 3 4 90 100  
Tần số (n) 3 2 2 2 1 N = 10

 

Hướng dẫn giải

 Không nên dùng số trung bình cộng làm "đại diện" cho dấu hiệu vì các giá trị có khoảng chênh lệch lớn.