Đăng ký

Giải bài 17 trang 20 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 2

Đề bài

Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 50 học sinh, thầy giáo lập được bảng 25:

a) Tính số trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Hướng dẫn giải

a) Số trung bình cộng :

\(\overline{X}=\dfrac{3.1+4.3+6.7+7.8+8.9+9.8+10.5+11.3+12.2}{50} \approx 7,68\) (phút)

b) Ta có tần số lớn nhất trong bảng là 9. Vậy \(M_0\) = 8