Đăng ký

Bài 17 trang 20 SGK Toán 7 tập 2

Đề bài

Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 50 học sinh, thầy giáo lập được bảng 25:

 

a) Tính số trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Hướng dẫn giải

- Tìm số trung bình cộng theo công thức: 

\(\overline{X}\) = \(\frac{x_{1}n_{1}+ x_{2}n_{2}+ x_{3}n_{3}+ ... + x_{k}n_{k}}{N}\)

trong đó:

- Mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng tần số. Kí hiệu là M0.

Lời giải chi tiết

a) Số trung bình cộng về thời gian làm một bài toán của 50 học sinh là: 

       \(\overline{X}=\)\(\frac{3.1+4.3+5.4+6.7+7.8+8.9+9.8+10.5+11.3+12.2}{50}\)

       \(\overline{X}\)= \(\frac{384}{50} = 7,68 \) (phút)

b) Tần số lớn nhất là 9, giá trị ứng với tần số 9 là 8.

    Vậy mốt của dấu hiệu: \(M_o = 8\) (phút).


shoppe