Đăng ký

Bài 17 trang 26 SGK Đại số 10

Đề bài

Biết \(P ⇒ Q\) là mệnh đề đúng. Ta có:

(A) \(P\) là điều kiện cần để có \(Q\)

(B) \(P\) là điều kiện đủ để có \(Q\)

(C) \(Q\) là điều kiện cần và đủ để có \(P\)

(D) \(Q\) là điều kiện đủ để có \(P\)

Hướng dẫn giải

\(P ⇒ Q\)  là mệnh đề \(P\) suy ra \(Q.\) 

\(P ⇒ Q\) đúng nên \(P\) là điều đủ để có \(Q.\)

Đáp án (B) đúng.