Đăng ký

Bài 14 trang 25 SGK Đại số 10

Đề bài

Chiều cao của một ngọn đồi đo được là \(h = 347,13  ± 0,2 \,m.\)

Hãy viết số quy tròn của số gần đúng \(247,13.\)

Hướng dẫn giải

Số quy tròn của \(h = 347,13  ± 0,2 \,m\) là \(h=347.\)

shoppe