Đăng ký

Bài 16 trang 26 SGK Đại số 10

Đề bài

Cho các số thực \(a, b, c, d\) và \(a<b<c<d\). Ta có:

(A) \((a; \, c) ∩ (b; \, d) = (b; \,c)\)

(B) \((a; \, c) ∩ (b; \, d) = [b; \,c)\)

(C) \((a; \,c) ∩ [b; \, d) = [b; \,c]\)

(D) \((a; \, c) ∪ (b; \, d) = [b; \,d)\)

Hướng dẫn giải

Khoảng giao với khoảng không thể là nửa khoảng nên B sai.

Đáp án C sai, kết quả đúng là:  \((a; \,c) ∩ [b; \, d) = [b; \,c).\)

Đáp án D sai, kết quả đúng là: \((a; \, c) ∪ (b; \, d) = (a; \,d).\)

Mệnh đề (A) đúng.

shoppe