Đăng ký

Bài 13 trang 25 SGK Đại số 10

Đề bài

Dùng máy tính bỏ túi hoặc bảng số để tìm giá trị của \(\root 3 \of {12}\) . Làm tròn kết quả nhận được đến chữ số thập phân thứ ba và ước lượng sai số tuyệt đối.

Hướng dẫn giải

Dùng máy tính Casio fx 500 MS ta tính được: \(\sqrt[3]{{12}} \approx 2,289428485.\)

Kết quả đã làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba: \(\root 3 \of {12} ≈ 2,289.\)

Ước lượng sai số tuyệt đối: \(\Delta < 0,001.\)