Đăng ký

Bài 4 trang 24 SGK Đại số 10

Đề bài

Nêu định nghĩa tập hợp con và định nghĩa hai tập hợp bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Tập hợp con: Ta gọi \(A\) là tập hợp con của \(B\), kí hiệu \(A⊂B\), nếu mỗi phần tử của \(A\) là một phần tử của \(B\)

Kí hiệu: \(A⊂B ⇔ x ∈ A ⇒ x ∈B.\)

Hai tập hợp bằng nhau: Hai tập hợp \(A\) và \(B\) là bằng nhau, kí hiệu \(A = B\), nếu tất cả phần tử của chúng như nhau

Kí hiệu: \(A = B ⇔ A⊂B \) và \(B ⊂ A.\)