Đăng ký

Bài 7 trang 24 SGK Đại số 10

Đề bài

Thế nào là sai số tuyệt đối của một số gần đúng? Thế nào là độ chính xác của một số gần đúng?

Hướng dẫn giải

Gọi \(a\) là số gần đúng, \(\overline a\) là số đúng của số đo của một đại lượng

Nếu \({\Delta _a}\) là số gần đúng của \(\overline a \) thì \({\Delta _a} = \left| {\overline a  - a} \right|\) được gọi là sai số tuyệt đối của số gần đúng \(a.\)

Nếu \({\Delta _a} = \left| {\overline a  - a} \right| \le h\) thì \(a - h \le \overline a  \le a + h\) thì \(h\) được gọi là độ chính xác của số gần đúng \(a.\)

shoppe