Đăng ký

Bài 12 trang 25 SGK Đại số 10

Đề bài

Xác định các tập hợp sau:

a) \((-3; 7) ∩ (0; 10)\)

b) \((-∞; 5) ∩ (2; +∞)\)

c) \(R\backslash (-∞; 3).\)

Hướng dẫn giải

Vẽ lên trục số để xác định tập hợp cần tìm.

Lời giải chi tiết

a) Biểu diễn trên trục số ta có:

Vậy \((-3; 7) ∩ (0; 10) = (0; 7).\)

b) Tương tự câu a ta có: \((-∞; 5) ∩ (2; +∞)=(2; 5).\)

c)  Tương tự câu a ta có: \(R\backslash (-∞; 3)=[3; +∞).\)