Đăng ký

Bài 9 trang 25 SGK Đại số 10

Đề bài

Xét mối quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau:

\(A\) là tập hợp các hình tứ giác

\(B\) là tập hợp các hình bình hành

\(C\) là tập hợp các hình thang

\(D\) là tập hợp các hình chữ nhật

\(E\) là tập hợp các hình vuông

\(G\) là tập hợp các hình thoi.

Hướng dẫn giải

+) Vì hình vuông là hình chữ nhật nên: \(E \subset D.\)

+) Vì hình chữ nhật là hình bình hành nên: \(D \subset B.\)

+) Vì hình bình hành là hình thang nên: \(B \subset C.\)

+) Vì hình thang là hình tứ giác nên \(C \subset A.\)

Vậy: \(E \subset D \subset B \subset C \subset A.\)

Lại có:

+) Vì hình vuông là hình thoi nên: \(E \subset G.\)

+) Vì hình thoi là hình bình hành nên: \(G \subset B.\)

Vậy \(E \subset G \subset B \subset C \subset A.\)