Đăng ký

Bài 15 trang 25 SGK Đại số 10

Đề bài

Những quan hệ nào trong các quan hệ sau là đúng:

a) \(A ⊂ A ∪ B\)

b) \(A ⊂ A ∩ B\)

c) \(A ∩ B ⊂ A ∪ B\)

d) \(A  ∪ B ⊂ B\)

e) \(A ∩ B ⊂ A\)

Hướng dẫn giải

Các quan hệ đúng: a), c), e).

b) sai vì: giả sử \(x \in A\) nhưng \(x \notin B.\)

d) sai vì: giả sử \(x \in A\) nhưng \(x \notin B.\)