Đăng ký

Bài 14 trang 51 SGK Đại số 10

Đề bài

Parabol \(y = 3x^2– 2x+1\) có đỉnh là:

(A) \(I( - {1 \over 3}; \, {2 \over 3})\)

(B) \(I( - {1 \over 3}; \, - {2 \over 3})\)

(C) \(I({1 \over 3}; \, - {2 \over 3})\)

(D) \(I({1 \over 3}; \, {2 \over 3})\)

Hướng dẫn giải

Tọa độ đỉnh của đồ thị hàm số \(y=ax^2+bx+c\) là \(I\left( { - \frac{b}{{2a}}; - \frac{\Delta }{{4a}}} \right).\)

Lời giải chi tiết

Tọa độ đỉnh của parabol \(y = ax^2+bx+c\) là \(I({{ - b} \over {2a}}; \, {{4ac - {b^2}} \over {4a}})\)

Thay \(a = 3, \,  b = -2, \, c = 1\) ta có đỉnh \(I({1 \over 3}; \, {2 \over 3}).\)

Chọn D