Đăng ký

Bài 1 trang 141 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và các giới hạn đặc biệt của hàm số.

Hướng dẫn giải

Một vài giới hạn đặc biệt của dãy số

shoppe