Đăng ký

Bài 12 trang 144 SGK Đại số và Giải tích 11

Đề bài

\(\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} {{ - 3x - 1} \over {x - 1}}\) bằng:

A. \(-1\)                                B. \(-∞\)                          

C. \(-3\)                                D. \(+∞\)

Hướng dẫn giải

Đánh giá giới hạn \(\frac{L}{0}\)

Lời giải chi tiết

Ta có: \(\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} ( - 3x - 1) =  - 4 < 0\)

\(\left\{ \matrix{
x - 1 < 0,\forall x < 1 \hfill \cr
\mathop {\lim }\limits_{x \to {1^ - }} (x - 1) = 0 \hfill \cr} \right. \Rightarrow \lim {{ - 3x - 1} \over {x - 1}} = + \infty \)

Chọn đáp án D.

shoppe