Hằng số Vật Lí đầy đủ và chi tiết nhất

Tổng hợp đầy đủ các Hằng số Vật Lí được học trong chương trình học. Công thức các góc trong tam giác, Công thức góc chia đôi, Các công thức hạ bậc,... cùng nhiều công thức khác nằm trong phần Hằng số Vật Lí.

Đơn vị nguyên tử của chiều dài

Đơn vị nguyên tử của chiều dài:          a0=0.529177210810^{10}m

Đơn vị nguyên tử của khối lượng

Đơn vị nguyên tử của khối lượng:           me=9.109382610^{31}kg

Đơn vị nguyên tử của lực

Đơn vị nguyên tử của lực:          Eh/a0=8.238722510^{8}N

Đơn vị nguyên tử của năng lượng

Đơn vị nguyên tử của năng lượng:             Eh=4.35974417 10^{18}J

Giá trị của áp suất khí quyển

Giá trị của áp suất khí quyển:            p=1   atm  =101325Pa

Giá trị của bán kính BOHR

Bán kính BOHR:         a0=0.529177210810^{10}m

Giá trị của bán kính điện tử

Giá trị của bán kính điện tử:          re=2.81794032510^{15}m

Giá trị của bán kính Trái Đất

Giá trị của bán kính Trái Đất:          R=6.3781410^6m

Giá trị của điện tích nguyên tố

Giá trị của điện tích nguyên tố:          e=1.6021765310^{19}C

Giá trị của gia tốc trọng trường

Giá trị của gia tốc trọng trường:         g=9.80665m/s^2

Hằng số AVOGADRO

Hằng số AVOGADRO:            NA=6.0221415 10^{23} mol^{1}

Hằng số BOLTZMANN

Hằng số BOLTZMANN:          kB=1.380650510^{23}J/K

Hằng số FARADAY

Hằng số FARADAY:            F=96485.3383 C/mol

Hằng số hấp dẫn NEW TƠN

Hằng số hấp dẫn NEW TƠN:       G=6.674210^{11}m^3 kg^{1}s^{2}

Hằng số khí

Hằng số khí:  R=8.314462175 J/mol K  

Hằng số khối lượng nguyên tử

Hằng số khối lượng nguyên tử:           mu=1.66053886 10^{27}kg

Hằng số phân tử gam

Hằng số phân tử gam:        Mu=110^{3}kg/mol

Hằng số PLANCK

Hằng số PLANCK:          h=6.626069310^{34}Js

Hằng số STEFAN-BOLTMANN

Hằng số STEFANBOLTMANN:           sigma=5.67040010^{8}Wm^{2}K

Khối lượng hạt ALPHA

Khối lượng hạt ALPHA:         m{alpha}=6.644656510^{27}kg

Loạt Hằng số Vật Lí trên đây hi vọng sẽ đem lại cho các em kiến thức hữu ích nhất.
Nếu thấy hay, hãy chia sẻ và ủng hộ nhé!
Bài liên quan