Đăng ký

Giá trị của bán kính Trái Đất

Giá trị của bán kính Trái Đất:

         \(R=6.37814*10^6m\)