Đăng ký

Đơn vị nguyên tử của khối lượng

Đơn vị nguyên tử của khối lượng:

          \(m_e=9.1093826*10^{-31}kg\)