Đăng ký

Đơn vị nguyên tử của năng lượng

Đơn vị nguyên tử của năng lượng:

            \(E_h=4.35974417* 10^{-18}J\)