Đăng ký

Giá trị của bán kính điện tử

Giá trị của bán kính điện tử:

         \(r_e=2.817940325*10^{-15}m\)