Đăng ký

Đơn vị nguyên tử của lực

Đơn vị nguyên tử của lực:

         \(E_h/a_0=8.2387225*10^{-8}N\)