Đăng ký

Giá trị của điện tích nguyên tố

Giá trị của điện tích nguyên tố:

         \(e=1.60217653*10^{-19}C\)