Đăng ký

Đơn vị nguyên tử của chiều dài

Đơn vị nguyên tử của chiều dài:

         \(a_0=0.5291772108*10^{-10}m\)