Đăng ký

Hằng số khối lượng nguyên tử

Hằng số khối lượng nguyên tử:

          \(m_u=1.66053886* 10^{-27}kg\)