Đăng ký

Hằng số BOLTZMANN

Hằng số BOLTZMANN:

         \(k_B=1.3806505*10^{-23}J/K\)