Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 6 trang 113 SGK Toán 9 Tập 1

Đề bài

Cho hình 79 trong đó AB, AC theo thứ tự là các tiếp tuyến tại B, tại C của đường tròn (O). Hãy kể tên một vài đoạn thẳng bằng nhau, một vài góc bằng nhau trong hình.

 

Hướng dẫn giải

Các đoạn thẳng bằng nhau là: AB = AC ; OB = OC

Các góc bằng nhau là:

\(\widehat {BAO} = \widehat {CAO};\,\,\widehat {BOA} = \widehat {COA}\)

\(\widehat {ABO} = \widehat {ACO} = {90^o}\)

shoppe