Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 63 Toán 7 Tập 1

Đề bài

Tính các giá trị tương ứng của m khi V = 1; 2; 3; 4

 

Hướng dẫn giải

Ta có: m = 7,8 V

V = 1 \( \Rightarrow \)  m = 7,8 . 1 = 7,8

V = 2 \( \Rightarrow \) m = 7,8 . 2 = 15,6

V = 3 \( \Rightarrow \) m = 7,8 . 3 = 23,4

V = 4 \( \Rightarrow \) m = 7,8 . 4 = 31,2

shoppe