Đăng ký

Giải bài 30 trang 64 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho hàm số y = f(x) = 1 - 8x. Khẳng định nào sau đây là đúng

a) f(-1) = 9 ?

b, f(-\(\dfrac{1}{2}\)) = -3 ?

c) f(3) = 25 ?

Hướng dẫn giải

Ta có : y = f(x) = 1 - 8x

f(-1) = 1 - 8.(-1) = 9

f(\(\dfrac{1}{2}\)) = 1 - 8.\(\dfrac{1}{2}\) = -3

f(3) = 1 - 8.3 = -23

Vậy các khẳng định (a) và (b) đúng, (c) là sai.

Tags