Đăng ký

Giải bài 28 trang 64 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho hàm số

Giải bài 28 trang 64 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

a) f(5) = ? ; f(-3) = ?

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau:

Giải bài 28 trang 64 Toán 7 Tập 1 | Giải bài tập Toán 7

Hướng dẫn giải

Thay các giá trị của x , ta được các giá trị của y tương ứng.

a) f(5) = \(\dfrac{12}{5} = 2,4\)                           f(-3) = \(\dfrac{12}{-3} = -4\)

b) 

x -6 -4 -3 2 5 6 12
f(x)=\(\dfrac{12}{x}\) -2 -3 -4 6 2,4 2 1

 

Tags