Đăng ký

Giải bài 29 trang 64 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Cho hàm số y = f(x) = x2 - 2. Hãy tính f(2) ; f(1) ; f(0) ; f(-1) ; f(-2)

Hướng dẫn giải

Ta có y= f(x) = \(x^2\) - 2

Khi đó f(2) = 2\(^2\) - 2 = 4 - 2 = 2

    f(1) = 1\(^2\) - 2 = 1 - 2 = -1

    f(0) = 0\(^2\) - 2 = 0 - 2 = -2

    f(-1) = (-1)\(^2\) - 2 = 1 - 2 = -1

    f(-2) = (-2)\(^2\) - 2 = 4 - 2 = 2

Tags