Đăng ký

Giải bài 27 trang 64 - Sách giáo khoa Toán 7 tập 1

Đề bài

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không, nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là

a) 

x -3 -2 -1 \(\dfrac{1}{2}\) 1 2
y -5 -7,5 -15 30 15 7,5

b)

x 0 1 2 3 4
y 2 2 2 2 2
Hướng dẫn giải

 Trong bảng a) và b), mỗi giá trị của x đều chỉ có một giá trị tương ứng của y nên y là hàm số của x.

Tags