Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 9 Toán 6 Tập 1

Đề bài

Hãy viết:

- Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số

- Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau.

 

Hướng dẫn giải

- Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số là 999

- Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987

 

shoppe