Đăng ký

Giải bài 14 trang 10 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Dùng ba chữ số 0, 1, 2, hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số khác nhau.

Hướng dẫn giải

Giải:

Chữ số hàng trăm phải khác 0 để số phải viết là số có ba chữ số.

Do đó chữ số hàng trăm có thể là 1 hoặc 2.

Nếu chữ số hàng trăm là 1, ta có: 102, 120.

Nếu chữ số hàng trăm là 2, ta có: 201, 210.

Vậy với ba chữ số 0, 1, 2 ta có thể viết được tất cả bốn số tự nhiên có ba chữ số, các chữ số khác nhau là: 102, 120, 201, 210.

shoppe